Ceza Hukuku

Büromuz, avukatları, ceza hukukçuları ve çeşitli konularda yetişmiş kriminal inceleme uzmanları ile ceza yargılamasının kolluk, savcılık eliyle yürütülen soruşturma sürecinden, yargılama sürecinin sonuna değin delillerin toplanmasına katkı, suçlamaya konu olayın tüm bileşenlerinin yargılama sürecine dahil edilmesi hususları ve istinaf ve temyiz sürecinde müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.

Bunun yanında, ceza yargılaması sürecinin sanık yakınları üzerinde yaratacağı psikolojik etkilerin giderilmesi konusunda uzmanları eliyle önleyici ve giderici yardım sağlamayı da çalışma alanımızın bir parçası kabul etmekteyiz

İdare Hukuku

CBT Hukuk Bürosu, müvekkillerinin idarelerle uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

İş Hukuku

İş hukukuna dair işçi ve işveren açısından önleyici hukuk hizmetinin sağlanması hususunda uzun zamandır faaliyet yürüten büromuz, işçi açısından görülen işin niteliğinin ve çalışma koşullarının hukuka uygunluğunun sağlanması, işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu tescilinin eksikliği/yokluğu nedeniyle hizmet tespitinin gerçekleştirilmesi, işveren tarafından gerçekleştirilen yıldırı(mobbing) eylemlerinin önlenmesi, aksi koşulların varlığı halinde iş sözleşmesinin feshi, fesih sonrasında işçilik alacaklarının arabuluculuk ya da yargısal yollarla tahsili sürecini yürütmektedir. İş kazalarına maruz kalan işçi açısından soruşturma sürecinin yürütülmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde aylık ve sair tazminatların takibi, işçinin iş görmezliği nedeniyle tazminat talepli dava sürecinin üstlenilmesi de büromuzun yoğun çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.

Şirket Danışmalığı ve Önleyici Hukuk Hizmetleri

Şirketlerin amaçlarını gerçekleştirirken yaptığı işlemlerim, mevzuata uygun ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla büromuz uzman ekibi ile üst düzeyde hukuki yardım hizmeti sunmaktadır. Burada gözetilen en büyük fayda ise, henüz uyuşmazlık doğmadan önleyici hukuk hizmetinin verilmesi ve olası uyuşmazlıkların önüne geçilmesidir.

Hukuki risklerin değerlendirilmesi suretiyle planlama yapılarak ihtilafın ortaya çıkmadan önce önlenmesini teminen yapılan önleyici hukuk danışmanlığı, büromuz avukatlarının yıllardır yakından iştigal ettiği faaliyet alanlarındandır. Müvekkillere sunulan önleyici hukuk hizmetiyle birlikte hukuki ilişkiler en baştan sağlıklı şekilde kurulmakta ve sağlam bir hukuki altyapı üzerine bina edilmektedir. Buna ilişkin olarak büromuz avukatlarınca müvekkillerin talebi doğrultusunda hukuki ilişkinin daha en başında tarafların hukuki sorumlulukları belirlenmekte gerektiğinde teminatlar alınmakta ve cezai müeyyideler tespit edilmektedir.

Spor Hukuku

Uluslararası hukuk uygulamasında bağımsız bir alan haline gelen sportif alanda doğan hukuki uyuşmazlıklar hususunda kadrosu ve yetkin danışmanlarıyla uzman olan büromuz, sporcu sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşmeye aykırı eylemlerin sulh yoluyla ya da yargısal yolla önlenmesi sürecinde sporcu, kulüpler ve spor federasyonlarına hukuki destek vermektedir.
Aynı zamanda uluslararası tahkim hususundaki tecrübemizle IF, IOC, IIAF, ICAS nezdinde başvuruların yürütülmesi, CAS (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi)’a yansıyan davaların üstlenilmesi de çalışma alanlarımız içinde yer almaktadır.

Fikir ve Sanat Eserleri ve Basın Hukuku

Büromuz, Türk Medeni Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları gereğince kişilik haklarına doğrudan ya da basın-yayın araçları yoluyla yapılan saldırılar, kişiden sadır olmuş fikri ve sınai haklara yönelik haksız fiiller ile marka/patent başvuruları, söz konusu eserlere yönelik tecavüzlerin önlenmesi ve bu nedenle ortaya çıkan zararların tazmini sürecinde etkin çalışma yürütmektedir.